1. Изпълнение на монтажни и демонтажни операции
с лагери.
1.1 Монтажни операции

При подготовката за изпълнение на монтажните операции трябва
да бъдат спазвани няколко основни правила, обезпечаващи
основно чистотата на провеждането им, а именно:
Детайлите от лагерния възел, където ще се вгражда
конкретния лагер, както и всички монтажни инструменти трябва да бъдат щателно почистени, като преди това се отстраняват
всички евентуални заосенъци по тях;
Монтажните операции трябва да бъдат извършвани в чисти,
незапрашени помещения, а когато се налага извършването им в
неподходящи за целта такива или при полеви условия, трябва да бъдат взети всички мерки за непопадане на замърсявания, особено в работните зони на лагерите;
Лагерът, който ще бъде вграждан, трябва да бъде разопакован непосредствено преди вграждането му.

   

По правило консервационната смазка не е необходимо да бъде отстранявана, с изключение на случаите, когато същата е твърде стара и втвърдена или дебелослойна (некласическа консервация с пластична смазка) или се предвижда смазване на лагера със смазка, несъвместима с класическите смазки на минерална основа. В случаите, когато оригиналната опаковка на съответния лагер е разкъсана или повредена, при което съществува вероятност той да бъде замърсен, същият се почиства, измива, подсушава и смазва с чисто минерално масло. Измиването може да стане с бензин, керосин или друго миячно средство, като се спазват правилата за работа с пожароопасни материали.

 

 

ТРИЕРА ВАРНА ООД   Web Design by DaBlow